Om Integrationsrådet

Integrationsrådet varetager etniske minoriteters interesser i Hjørring Kommune og medvirker til at fremme etnisk, kulturel og religiøs ligestilling.

 1. Integrationsrådet er et vigtigt led i vores demokrati. Rådet er sparringspartner for byrådet og kommunens forvaltninger. Rådet har høringsret i sager af integrationsmæssig relevans. Rådet mødes årligt med repræsentanter fra de relevante politiske udvalg.

 2. Integrationsrådet består af medlemmer med indvandrerbaggrund, samt medlemmer, der repræsenterer kommunen, sprogskole, arbejdsmarkedet og frivillige foreninger.

 3. Integrationsrådet er bindeled mellem etniske minoriteter og kommunen. Rådet både lytter og rådgiver begge veje.

 4. Integrationsrådet har ingen beslutningsmyndighed og kan ikke behandle enkeltsager/personsager.

 5. Rådet kan tage initiativ til integrationsfremmende aktiviteter.

 6. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Du kan kontakte Integrationsrådet på mail til integrationsraadet@hjoerring.dk.

Medlemmer af Integrationsrådet

Integrationsrådet består af mellem 11 og 13 medlemmer, der er fyldt 18 år, og har bopæl i Hjørring Kommune.

Rådet består af:

 • 6 medlemmer blandt borgere, der selv har, eller har en forælder der har etnisk oprindelse i et land uden for Norden.
 • 6 medlemmer der har relevant erfaring med integrationsindsatsen og en særlig interesse for området, dvs. medlemmer fra erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, frivillige foreninger, Byrådet, samt fra Børne- og Kulturområdet.
 • Derudover udpeges 10-12 stedfortrædere.
 • Det tilstræbes, at både unge og ældre, samt såvel mænd som kvinder, er repræsenteret i Rådet.


Alle medlemmer - og stedfortrædere - af Integrationsrådet bliver udpeget af Byrådet. De medlemmer der repræsenterer borgere født udenfor norden udpeges ved offentligt stillermøde. De øvrige 6 medlemmer udpeges på baggrund af indstillinger fra arbejdsmarkeds parter, fritids- og kulturlivet m.fl. Stedfortrædere udpeges på samme måde.

Vil du i Integrationsrådet?

Vil du være med til at sætte fokus på integration og etniske minoriteter i Hjørring Kommune?

 Du kan deltage i Integrationsrådets arbejde, hvis:

 • Du eller en af dine forældre har etnisk oprindelse i et land uden for Norden,
 • Du er fyldt 18 år,
 • Du bor i Hjørring Kommune.

Der lægges vægt på, at:

 • Du har så gode danskkundskaber, at du kan deltage i møder, der foregår på dansk,
 • Du har et bredt kendskab til det danske samfund – og gerne erfaring med foreningsarbejde,
 • Du repræsenterer en etnisk gruppe, der ikke allerede er repræsenteret i rådet ved flere medlemmer. 

Meld dig som kandidat her

Vil du vide mere?

Forretningsorden

Byrådet vedtog en ny forretningsorden for Integrationsrådet d. 30. april 2015.

Du kan læse forretningsordenen for Integrationsrådet her.

Hjørring Kommunes Integrationspolitik

Byrådet vedtog d. 24. april 2013 en integrationspolitik.

Integrationspolitikken tager afsæt i følgende vision:

Det er Hjørring Kommunes integrationspolitiske vision, at den kulturelle mangfoldighed i kommunen skal styrke borgeren i kommunen og styrke borgeren og kommunen i den globaliserede verden.

Byrådet ønsker at sikre de bedste vilkår for en harmonisk sameksistens mellem borgere med forskellige baggrunde, og at denne mangfoldighed skal komme alle borgere til gode ved at medvirke til øget social bevidsthed, tolerance, solidaritet og demokratisk sindelag.

Med afsæt i egen – og respekt for andres – kulturelle baggrund, etniske oprindelse og religiøse tilhørsforhold kan alle bidrage til integrationen ved at indgå i positive mellemmenneskelige relationer.

Kommunens integrationsindsats fokuserer på de flygtninge og indvandrere m.fl., der har behov for hjælp til at lære at mestre en dansk dagligdag med uddannelse, ligestilling, deltagelse på arbejdsmarkedet, ytringsfrihed m.v. Hjørring Kommune forventer, at den enkelte flygtning m.fl. tager medansvar for integrationsindsatsen.

Politikken udstikker retningslinjer for integrationsindsatsen på en række områder, og det forudsættes, at de politiske fagudvalg udarbejder konkrete handleplaner på egne områder for at sikre implementeringen af integrationspolitikken.

Læs hele integrationspolitikken.